Інформація про стан і розвиток ринків, їх закономірності необхідна для розробки відповідної державної політики розвитку економіки і соціальних перетворень, для контролю і впливу на ринки. Ринкова сфера представляє собою єдину систему з визначеною ієрархією та структурою, тісними взаємозв'язками і пропорціями між окремими секторами та сегментами. Важливими завданнями аналітичного дослідження ринків є оцінка, аналіз і прогнозування стану і розвитку ринків. Статистика дає можливість адекватно оцінювати ринкову кон’юнктуру, аналізувати ринкові явища і процеси, розробляти оптимальні управлінські рішення.

Мета вивчення курсу  – формування, систематизація та адаптація отриманих теоретичних знань і практичних навичок щодо особливостей аналітичного дослідження статистичних показників різних видів ринків, інтерпретації отриманих результатів з метою пошуку творчих управлінських рішень.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

ОПП: 

  • Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.

Вибіркова дисципліна загального циклу