Мета вивчення курсу: Права людини є однією з основоположних проблем, що відображені як в національному, так і в міжнародному праві. В сучасному світі опрацьовано основи міжнародно-правових стандартів прав людини, які розвиваються одночасно із формуванням нових правових систем. Опрацюванню стандартів прав людини сприяло врегулювання правових норм в межах діяльності міжнародних організацій і, насамперед, Організації Об’єднаних Націй. Підписання Статуту ООН визначило сприйняття прав людини не лише як національну прерогативу, а й сферу міжнародного рівня. У 1948 р. Генеральною Асамблеєю ООН було схвалено проєкт Загальної декларації прав людини. Від того часу в світі сформовано міжнародні та регіональні системи та механізми охорони прав людини, що стало центром уваги пропонованого курсу, з наголосом на європейські системи охорони прав людини та основоположних свобод.

Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, ОПП "Євроатлантичні студії"

Рівень освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: денна