I. Опис навчальної дисципліни 

Курс «Публічна дипломатія» є обов'язковою компонентою ОПП "Міжнародні відносини". Об’єктом вивчення навчальної дисципліни є публічна дипломатія як інструмент «м’якої сили» та особлива форма зовнішньополітичної діяльності. Предметом – моделі, складові, технології та підходи до реалізації публічної дипломатії.


II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета обов’язкової навчальної дисципліни «Публічна дипломатія» полягає у формуванні фахових компетентностей та розуміння можливостей публічної дипломатії у досягненні зовнішньополітичних цілей.

Головні завдання дисципліни:

- Навчити студентів розумінню публічної дипломатії як інструменту "м'якої сили" та особливої форми зовнішньополітичної діяльності. 

- Розвити навички використання моделей, складових, технологій та підходів до реалізації публічної дипломатії.

Цільові компетентності:

-        Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції розвитку світової політики.

-        Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної та зовнішньополітичної діяльності.

-        Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.


ІІІ. Результати навчання:

  -        Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини.

  -        Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку.

  -        Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.

  -        Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем.

Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

 • Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

 • Денна

 • Заочна.