Мета вивчення курсу  – формування системи базових знань у сфері менеджменту щодо концептуальних підходів системного управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень.

Завдання вивчення курсу –  опанування основних понять і категорій менеджменту, функцій управління і процесів прийняття управлінських рішень; набуття практичних навичок  використання базових інструментів управління організаціями та розв’язання конкретних управлінських завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів підвищення ефективності системи управління організацією.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

            знати: сутність понять менеджмент, управління, рівні управління, організація, внутрішнє та зовнішнє середовище організації; концептуальні підходи формування  мети, місії, стратегічного і тактичного планування розвитку організації; теоретико-методологічні підходи до формування ефективної структури управління та делегування повноважень в організації; сучасні теорії мотивації, розуміти сутність та роль окремих елементів системи матеріальних та нематеріальних стимулів роботи персоналу; концептуальні підходи формування системи контролю та ефективних комунікацій в організації; сучасні методи обґрунтування раціональних управлінських рішень.

вміти: об’єктивно визначати і застосовувати методи та функції менеджменту, принципи управління, економічні та адміністративні важелі планування; оцінювати економічні процеси, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі організації; чітко формулювати правила та процедури, визначати критерії оптимального розподілу повноважень; обґрунтовувати ефективні системи оплати праці, показники результативності функціонування організації, критерії ефективності контролю; володіти базовими навичками прийняття та оптимізації управлінських рішень.