Опанування основних понять і алгоритмів дисципліни «Маркетинговий менеджмент» надає можливість слухачам набути практичні навички з дослідження ринків і конкурентів, поведінки споживачів, що дають змогу зрозуміти характер та особливості здійснення підприємницької діяльності в інформаційну епоху. Це сприяє формуванню в майбутніх менеджерів вмінь творчого пошуку резервів щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства, здатності до прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності ринкової діяльності підприємств та організацій, що є основою їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

  • ОПП: 

    • Менеджмент продажів і логістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

  • ОПП: 

    • HR-менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна