ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

[27.310]

V семестр

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра політології та національної безпеки

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна

I.      Опис навчальної дисципліни

Інформаційно-аналітична діяльність предмет циклу професійної підготовки спеціальності “національна безпека”. Дана дисципліна є основоположною у вивченні зовніньої та внутрішньої політики держави, дозволяє дослідити вплив на ефективність держави, подає поглиблені знання про роль інформації в сучасному інформаційному суспільстві, місце інформаційних технологій та методик інформаційно-аналітичної діяльності  Вивчення Інформаційно-аналітичної діяльності допомагає приймати важливі  політичні, економічні та військові рішення, знаходити приховані взаємозв’язки між явищами, краще розуміти ситуацію в політичній і економічній та військовій сферах.


Мета: курсу є формування у студентів сучасних спеціальних знань, вмінь та навичок у галузі інформаційно-аналітичної діяльності. Закласти теоретичний фундамент для розуміння та аналізу проблем, що відносять до сфери інформаційно-аналітичної діяльності, а також навчити застосовувати свої знання у виконанні практичних завдань.