Дисципліна «Стратегічне управління» є важливою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей. Опанування основних понять і алгоритмів стратегічного управління, набуття практичних навичок розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм, а також виконання завдань з дослідження ринків і конкурентів дають змогу зрозуміти характер та особливості здійснення підприємницької діяльності. Це сприяє формуванню в майбутніх економістів умінь творчого пошуку шляхів розвитку підприємства та здатності до прийняття стратегічних управлінських рішень. 

Особливістю пропонованого курсу є не тільки те, що набуті знання дозволяють слухачам зрозуміти стратегії найефективніших підприємств та організацій в Україні та світі, але й сформувати власне бачення щодо їх розробки. Вас чекають цікаві дискусії, рольові ігри та можливість презентації власних досліджень щодо ефективності стратегій відомих підприємств та організацій. Вивчення дисципліни сприяє розвитку стратегічного мислення, що є важливою складовою конкурентоспроможності на ринку праці.

Місце навчальної дисципліни у підготовці здобувачів: програмні результати дисципліни використовуються під час науково-дослідної практики слухачів та написанні кваліфікаційної роботи.

Мета та завдання навчальної дисципліни:  

Мета навчальної дисципліни – формування системи знань з теоретико-методологічних аспектів стратегічного управління підприємствами та організаціями, набуття вмінь та навичок розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм та забезпечення їх реалізації в динамічному ринковому середовищі.

Завдання навчальної дисципліни – розвинути та набути такі фахові та загальні компетентності як здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми щодо стратегічного розвитку суб’єктів господарювання, органів державного сектору; здатність генерувати нові ідеї (креативність) та приймати обґрунтовані рішення щодо удосконалення стратегічного управління підприємствами та організаціями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел з метою розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм. здатність проведення досліджень на відповідному рівні; здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору; здатність застосовувати управлінські навички у сфері розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм та забезпечення їх реалізації в динамічному ринковому середовищі; здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем  у сфері оцінювання конкурентоспроможності продукції та конкурентних переваг підприємства.

  Результати навчання

 За результатами навчання слухачі зможуть:

·          визначати концептуальні підходи розвитку підприємства та стратегічного управління ним;  знати принципи та основні підходи формування «стратегічного набору» підприємства;

·           обирати методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства;

·          застосовувати сучасні підходи формування стратегічних цілей, моделі та методи розроблення системи стратегій підприємства з урахуванням обраної політики ведення бізнесу;

·          вміти аналізувати стратегії та застосовувати методи та інструменти стратегічного управління підприємствами ( галузями) у майбутній професійній діяльності.

·       набути навички стратегічного мислення та аналізу систем стратегічного управління організаціями.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна