Мета вивчення курсу – засвоєння знань з теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі. 

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати: сучасні концепції розвитку підприємства та стратегічного управління ним; методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища; принципи та основні підходи формування «стратегічного набору» підприємства.

 вміти: аналізувати стратегії організації; застосовувати методи та інструменти стратегічного управління підприємствами ( галузями) у майбутній професійній діяльності

Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Спеціалізації: 

  • Облік і аудит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

  • Фінанси і кредит

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.