Навчальний курс створений в межах дисципліни "Використання навчальних платформ"

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна