Мета вивчення курсу – формування системи знань про сутність та зміст маркетингу як філософії підприємницької діяльності в умовах ринку і конкуренції. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: місце маркетингу в системі управління підприємством, теоретико - методичні підходи оцінки ринків та комплексу маркетингу, основні підходи та принципи організації маркетингової діяльності підприємства. 

вміти: аналізувати ринки, маркетингове середовище, оцінювати конкурентоспроможність продукції та конкурентні можливості підприємства, формувати ринкову стратегію та комплекс маркетингу підприємства.

Код та найменування спеціальності: 

 • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна