Багатокритеріальні задачі у прийнятті рішень – це один з найважливіших розділів теорії

прийняття рішень, який зосереджує в собі сукупність методів та алгоритмів розв’язання задач

теорії прийняття рішень у випадку наявності багатьох цілей, зокрема задач багатокритеріальної

оптимізації. Такі задачі виникають тоді, коли існує потреба з деякої множини вибрати певну

альтернативу, наприклад щодо розвитку підприємства, параметрів конструкції деякого

механізму чи приладу, стратегії управління проектом і т.д. Важливу роль при цьому відіграє

особа приймаюча рішення, завданням якої є забезпечити інформаційною базою щодо проблеми

та її параметрів, визначення обмежень на розв’язки, вибір критеріїв прийняття рішень,

коригування параметрів методу в процесі пошуку рішень. Проте однією з найскладніших

проблем у розв’язуванні задач багатокритеріальної оптимізації є неузгодженість критеріїв між

собою, що зумовлює необхідність побудови відповідних математичних моделей і застосування

методів розв’язання багатокритеріальних задач.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • ЗаочнаВибіркова дисципліна загального циклу