Код та найменування спеціальності: 

035. Філологія

Спеціалізації: 

035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.