Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочнашифр 14.142 "Організація державного санітарно-епідеміологічного нагляду"


Кредити та кількість годин:

4 кредити ECTS; 120 годин: 

- очна форма: 12 год. лекційних, 10 год. практичних та 68 год. самостійна робота; залік;

- заочна форма: 2 год. лекційних, 6 год. практичних та 112 год.  самостійна робота; залік.

Світова пандемія з COVID-19 засвідчила неспроможність національних систем охорони здоров'я адекватно реагувати на такі надзвичайні події у сфері громадського здоров’я по всьому світу. Через це розбудова вітчизнянної системи охорони громадського здоров’я, яка базується на кращих світових практиках і власних історичних надбаннях з організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду стануть тим фундаментом на якому буде зведена нова модель з профілактики захворювань, забезпеченні санітарного та епідемічного благополуччя населення за міжгалузевим та міжсекторальним спрямуванням, за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

Мета: викладання даної дисципліни — надати здобувачам розуміння та концептуальні знання, що таке державний санітарно-епідеміологічний нагляд, його історична роль та місце в забезпеченні санітарного та епідемічного благополуччя населення, біобезпеки територій, безпечного середовища життєдіяльності та ін., необхідності впровадження фундаментальних принципів профілактичної медицини та найкращі надбання вітчизняних шкіл з гігієни та епідеміології для організації національної системи охорони громадського здоров’я.