Мета курсу – ознайомити студентів з сучасними підходами до сторітелінгу та опанувати основами його методології

Код та найменування спеціальності: 

035 Філологія

Спеціалізації: 

035.01 Українська мова та література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна