Мета вивчення курсу сформувати у студентів систему знань про конституційно-правове регулювання у сфері управління національною безпекою України.


Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий(магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна