Сучасний стан розвитку інформаційних технологій показує стрімкий розвиток методів та засобів функціонування клієнтських додатків, зокрема перехід до функціонування в мережі інтернет у вигляді Web-додатків та сервісів. Основними показниками ефективності функціонування подібного роду додатків є їхня швидкодія та захищеність, тому доцільним є розробка та впровадження розподілених інформаційних систем високої швидкодії.

В сучасних умовах функціонування бізнес-процесів, високошвидкісні та захищені обчислення є основою будь-якого проєтку, бізнес-ідеї чи стартапу, а перехід до Web-сервісів створює передумови для зменшення часу на розробку проекту, зменшення кінцевої вартості продукту та підвищення конкурентноздатності на ринку.  Саме тому важливо сформувати у майбутніх фахівців системи знань теорії та практики створення Web-додатків та сервісів на основі сучасних засобів Windows Communication Foundation.

 Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна