Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів цілісне уявлення про напрями суспільно-політичного, економічного, соціального розвитку країн Західної Європи та Північної Америки за доби Нового часу. У цей період завершується становлення світової економіки, як цілісної структури, утверджується індустріальне суспільство та супутна йому політична організація, формується євроатлантична цивілізація, яка займає домінуючу роль у процесі світового розвитку, завершується колоніальний поділ світу між провідними державами.

Код на найменування спеціальності:
032 Історія та археологія
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Форма навчення:
Денна