Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в магістрів нової генерації системи знань, умінь, поглиблення фахових компетентностей з методології й інструментарію економічних досліджень у обліку, аудиту та оподаткуванні на етапах магістерських досліджень.

 

Завдання навчальної дисципліни – розвинути та набути такі загальні та фахові компетентності як:

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку обліку, аудиту та оподаткування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

Код та найменування спеціальності

071 Облік і оподаткування (Освітньо-професійна програма)

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: заочна