Мета – на засадах антропоцентризму схарактеризувати комунікативно-прагматичні складники мовленнєвої комунікації та визначити вплив комунікативної ситуації на добір ефективних мовних засобів формулювання висловлювання.
 
Завдання:
▪ схарактеризувати антропоцентризм як базовий принцип сучасної лінгвістики;
▪ визначити й схарактеризувати головні наукові парадигми в галузі лінгвістики;
▪ визначити предмет та проблематику досліджень комунікативно орієнтованих галузей знань, сформованих на стикові з лінгвістикою;
▪ схарактеризувати проблемне поле прагмалінгвістики;
▪ навчити послуговуватись ефективними стратегіями й тактиками з метою досягнення комунікативної мети у конкретній мовленнєвій ситуації;
▪ навчити доречно послуговуватись прагматичним потенціалом граматичних одиниць мови;
▪ використовувати діалог як соціально-мовленнєву взаємодію партнерів для досягнення комунікативних і практичних результатів.

Код та найменування спеціальності: 

035. Філологія
Спеціалізації: 
035.01 Українська мова та література
Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Форма навчання: 
Денна.
Заочна.