Мета – ознайомити здобувачів вищої освіти з методологічним інструментарієм та етапами виконання наукового дослідження в галузі мовознавства у контексті когнітивно-дискурсної наукової лінгвістичної парадигми, що репрезентує сучасний поліпарадигмальний простір мовознавчої науки; сформувати компетентного, творчого словесника, готового до креативної професійної діяльності.
Завдання:
▪ схарактеризувати антропоцентризм як базовий принцип сучасної лінгвістики;
▪ визначити й схарактеризувати головні наукові парадигми в галузі лінгвістики;
▪ визначити предмет та проблематику дослідження таких пріоритетних галузей знань, як психолінгвістика, комунікативна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, ономасіологія, семасіологія, зіставна лінгвокультурологія та ін.;
▪ схарактеризувати основні методи наукових досліджень в галузі лінгвістики у контексті когнітивно-дискурсної наукової парадигми;
▪ визначити пріоритетні підходи до вивчення мовних одиниць у вищій школі;
▪ визначити й схарактеризувати основні етапи виконання науково-дослідницької роботи з української мови.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.