Мета навчальної дисципліни – ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними засадами лінгвістичної конфліктології як прикладної мовознавчої дисципліни, спрямованої на вивчення сутності, видів, причин та можливих наслідків конфліктної мовленнєвої взаємодії, а також сприяти формуванню умінь і навичок ефективного розв’язання конфліктних ситуацій за допомогою мовних засобів.
Завдання:
– оволодіти термінологією лінгвістичної конфліктології;
– усвідомити сутність, види, причини та можливі наслідки конфліктів у виробничій і невиробничій сферах,
– визначити ефективні стратегії й тактики розв’язання конфліктних ситуацій у навчально-педагогічному процесі;
– оволодіти практичними навичками ефективного врегулювання комунікативних конфліктів різних рівнів та ліквідації негативних наслідків конфліктних ситуацій;
– засвоїти основні правила безконфліктного спілкування та виробити культуру поведінки у конфліктній ситуації;
– описати механізми розв’язання конфліктної мовленнєвої взаємодії в міжособистісній та професійній комунікації.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.