Курс належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці студентів гуманітарного профілю. Передбачає він ознайомлення із організацією роботи сучасної літературної індустрії як в Україні, так і за кордоном. У рамках курсу увагу зосереджено на таких проблемах, як організація книжкового ринку, специфіка роботи видавництв, промоція та реалізація української книжки, авторська самопрезентація тощо.

Завданнями курсу курсу є: ознайомити студентів із основними засадами роботи сучасного книжкового ринку; особливостями творення та реалізації літературної продукції, сформувати навики організаторської роботи у сфері літературної діяльності, тобто – успішно проводити авторські та колективні презентації, різнотематичні літературні заходи, фестивалі; розвинути у студентів здібності до критичного та аналітичного мислення.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.