Код та найменування спеціальності

031 Релігієзнавство

Освітньо-професійна програма «Релігієзнавство»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання

Денна