Код та найменування спеціальності

061 Журналістика

Освітньо-професійна програма «Журналістика»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання

Денна