Метою курсу є вивчити загальні риси, властивості, особливості будови мови, закономірності мови і прояви, реалізації цих закономірностей в окремих мовах. Теоретичне мовознавство з’ясовує сутність та природу мови, її організацію, виникнення,  функціонування і розвиток. Прикладне мовознавство обіймає питання практичного використання мови.


Код та найменування спеціальності

            035 Філологія

Спеціалізації

·         035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

 Форма навчання

·         Денна

·         Заочна

 

Обов’язкова дисципліна циклу професійної підготовки.