Викладач: Мартинюк Роман Станіславович

Мета вивчення курсу - набуття студентами знань знання про основні поняття і категорії, об’єкт, предмет, структуру і функції інституту прав людини.

Код та найменування спеціальності:

 256 Національна безпека

Спеціалізації:

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: Очна (денна) / заочна