Мета навчальної дисципліни полягає у набутті теоретичних знань і практичних навичок із питань ведення стратегічного управлінського обліку на підприємствах різних форм власності та масштабів виробництва. 


Код та найменування спеціальності 

071 "Облік і оподаткуавання"

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна 

заочна

Код та найменування спеціальності 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання:

денна