Мета курсу  полягає у формуванні системи знань опанувати теоретичні знання та сформувати практичні навички поглибленої перевірки правильності оформлення документів, співставлення даних бухгалтерських регістрів з даними первинних документів, відповідності оформлення господарських і фінансових операцій вимогам чинного законодавства.

Код та найменування спеціальності:

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна