Код та найменування спеціальності:

071 Облік і оподаткування

Спеціалізація: Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна