Мета й завдання навчальної дисципліни активізувати, поглибити та систематизувати знання, які здобули студенти під час вивчення навчальних дисциплін лінгвістичного циклу («Українська мова (за професійним спрямуванням», «Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі»); підготувати майбутніх учителів початкових класів до провадження професійної комунікації, до формування в учнів компетентності належно створювати акти усного й писемного мовлення; сформувати у студентів навички належно викладати відповідні теми в шкільному курсі (дисциплін мовно-літературної освітньої галузі); зацікавити студентів актуальними проблемами правопису української мови і культури української мови і мовлення з метою подальшого їх дослідження.

Код та найменування спеціальності: 

  • 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна