Мета навчальної дисципліни навчитися аналізувати та оцінювати умови і фактори глобалізації економіки, її форми, механізми, регуляторні інститути, глобальні ринки та особливості їх формування і функціонування та їх вплив на фінансові системи країн та світу.

 

Завдання навчальної дисципліни – розвинути та набути такі загальні та фахові компетентності як:

 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна