Цей курс спрямований на формування умінь та навичок проведення наукових досліджень у сфері національної безпеки. Курс складається з двох частин – теоретичної і прикладної. У теоретичній частині ми розглянемо усі етапи дослідження – від формулювання проблеми до підготовки висновків. Особливу увагу зосередимо на послідовності дослідницьких кроків, написанні тексту та його оформленні. У прикладній частині ви будете працювати над підготовкою плану-проспекту магістерської роботи. Концентруючись на власному дослідженні, ви здобудете необхідні знання і розвинете уміння проведення наукових досліджень у предметній сфері спеціальності. 

Мета курсу – оволодіння методологією наукових досліджень.

Після вивчення курсу ви будете знати:

−     можливості та обмеження наукових досліджень у сфері соціальних/ політичних наук

−     логічну послідовність виконання дослідження

−     основні методи збору та інтерпретації даних

−     правила написання наукової статті

Крім того, ви будете вміти:

−     правильно формулювати проблему дослідження

−     операціоналізувати базові поняття

−     визначити змінні і їх показники

−     коректно використовувати кількісні і якісні методи у власному дослідженні

−     чітко формулювати висновки

Результати навчання

Після закінчення курсу ви отримаєте надійну основу для проведення самостійних  досліджень у сфері соціальних/політичних наук. Зокрема, посилите  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, навчитеся правильно використовувати понятійно-категоріальний апарат теорії національної безпеки, застосовувати аналіз, синтез, індуктивне та дедуктивне мислення під час проведення прикладних та теоретичних досліджень. Загалом, ви зможете здійснювати наукові та/або прикладні дослідження, необхідні для вирішення професійних завдань у визначених законодавством сферах та за напрямами майбутньої діяльності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна