Історія Стародавнього Сходу - одна з найскладніших історичних дисциплін. Студентам надається уявлення про головні тенденції розвитку традиційних цивілізацій Стародавнього Сходу, формується їх загальнокультурний та історичний світогляд про сутність цієї невід’ємної ланки історії. Народи Стародавнього Сходу першими побудували соціально стратифіковані суспільства та держави, винайшли найдавніші форми письма, розвинули художню словесність, науково-практичні знання, мистецтво, релігійно-філософську думку і передали ці надбання наступним цивілізаціям. Тому держави Стародавнього Сходу є світанковою добою людської цивілізації та частиною сучасної культури. В ході опанування курсу студенти навчаються бачити історичні явища та процеси у їх взаємозв’язку та взаємозалежності. 

Концептуальною та методологічною основою курсу є  цивілізаційна теорія, яка розуміє цивілізацію як загальну, „тотальну” характеристику різноманітних боків життя людей конкретного суспільства та регіону у всій її багатобарвності. Розглядаються питання політичної, соціально-економічної історії та духовного розвитку народів Сходу. Історія людських спільностей подається у нерозривній єдності з історією природи та побуту, звичаїв та права. Змальовуються окремі портрети видатних діячів цивілізацій Стародавнього Сходу. Для більш ґрунтовного ознайомлення студентів з історією Стародавнього Сходу широко використовується джерельна база.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна