Курс передбачає вивчення питань представлення і аналізу в сучасній закордонній історіографії складних проблем історії України через призму ключових персоналій закордонної україністики та їхніх важливих наукових студій. Серед них висвітлення істориками зарубіжжя таких проблем, як:

- історія історичної думки та професійної історіографії;

- український історичний гранд-наратив (узагальнення, синтез української історії);

- формування та цивілізаційна належність Києворуської держави;

- місце Великого князівства Литовського та Речі Посполитої в історії України;

- етапи та чинники формування українського етносу та нації;

- співвідношення національного та соціального чинників в період Української революції 1917-1921 рр.;

- становище України та українського суспільства в радянську епоху (зокрема, національна політика більшовиків, Великий голод 1932-1933 рр., сталінські репресії, радянське повсякдення);

- українські землі в міжвоєнній Польщі;

- Друга світова війна й Україна (рухи опору, окупаційні режими, Голокост в Україні, польсько-українські стосунки тощо).

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-наукова)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).