Курс читається бакалаврам 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). 

Код та найменування спеціальності: 

035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації: 

Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна