Мета курсу - навчити практично застосовувати сучасне програмне забезпечення для процесу перекладу, створення та керування перекладацькими проєктами.

Код та найменування спеціальності: 

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Спеціалізації: 

Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна