Метою дисципліни є вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, в цьому контексті ґрунтовно ознайомити студентів з основними етапами розвитку Острозької академії в контексті вивчення політичної  та культурно-освітньої ситуації на українських землях кін. XVI поч. XVIІ ст., а також  формування уявлення про закономірності розвитку музичного мистецтва та усвідомлення  місця музики у соціокультурному просторі.

Код та найменування спеціальності: 
  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
  • Форма навчання: 
  • Денна

  • Заочна

  • Код та найменування спеціальності: 

   035 Філологія

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна
заочна

Вибіркова дисципліна загального циклу