• I. Опис навчальної дисципліни

  Теоретичний зміст предметної області передбачає розуміння основних понять, концепцій, принципів природничих наук, сучасної екології та їх використання для охорони навколишнього середовища, збалансованого природокористування та сталого розвитку. Застосування концепцій, теорій та наукових методів природничих наук для розв’язання спеціалізованих задач з соціально-гігієнічного моніторингу та вирішення практичних екологічних проблем, які характеризуються комплексністю, невизначеністю умов. Студент має оволодіти методами збирання, обробки та інтерпретації результатів соціально-гігієнічного моніторингу та інших екологічних досліджень; навичками науково-виробничої, проектної, організаційної та управлінської діяльності; здатністю до педагогічної та просвітницької діяльності в сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.

  II. Мета та завдання навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих установах, що здійснюють моніторинг, спостереження, аналіз, оцінку і прогноз середовища життєдіяльності людини, а також виявляти причинно-наслідкові зв'язки між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини.

   

  ІІІ. Результати навчання

  За результатами навчання слухачі зможуть:

  ФК 1. Здатність демонструвати спеціалізовані знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або інноваційної діяльності у сфері екології, радіоекології, охорони довкілля та збалансованого природокористування.

  ФК 2. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні радіоекологічних проблем.

   ФК 8. Здатність розуміти і враховувати фізико-хімічні властивості, загальні механізми поведінки радіонуклідів в навколишньому середовищі, механізми дії іонізуючого випромінювання на живі організми та екосистеми, що впливають на реалізацію технічних рішень щодо вирішення практичних радіоекологічних завдань.

  ФК 11. Здатність виявляти динаміку радіологічних показників, які характеризують стан довкілля за визначеними методиками з використанням дозиметричного та радіометричного обладнання.

  Забезпечення програмних результатів навчання (ПРН):

  Знати та розуміти фундаментальні і прикладні аспекти наук про довкілля.

  Знати основні концепції природознавства, сталого розвитку і методології наукового пізнання.

  Уміти використовувати фундаментальні екологічні закономірності у професійній діяльності.

  Інтегрувати знання з різних галузей для вирішення теоретичних та/або практичних задач і проблем.

   Використовувати сучасні методи обробки і інтерпретації інформації при проведенні екологічних досліджень та/або інноваційної діяльності.

  Використовувати сучасні інформаційні ресурси з питань екології, природокористування та захисту довкілля.

   Уміння самостійно планувати виконання дослідницького та/або інноваційного завдання та формулювати висновки за його результатами.

  Знати сучасні методи та інструментальні засоби екологічних досліджень, у тому числі методи та засоби математичного і геоінформаційного моделювання.

  Доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.

  Оцінювати можливий вплив техногенних об’єктів та господарської діяльності на довкілля

  Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних та невизначених ситуаціях.


 • Код та найменування спеціальності: 

  • 229 Громадське здоров’я

  Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

  Форма навчання: 

   • Денна

   • Заочна