Існує кілька чинників, які вирішальним чином впливають на процеси етногенезу й націєтворення. Одним з головних серед них вважається колективна історична (соціальна, культурна, національна) пам'ять. Саме завдяки їй формується ідентичність. На сучасному етапі державотворення і формування української політичної нації мнемонічний дискурс набуває особливого значення, оскільки політикум з надмірною наполегливістю намагається використати сферу пам’яті шляхом застосування електоральних політичних технологій. За цих умов важливим глибоке розуміння природи історичної пам’яті, закономірностей її функціонування, сутності та спрямування комеморативної політики держави.

Освоєння пам’ятєвого поля можливе лише з використанням полідисциплінарних підходів. Іншими словами, дослідження цього комплексу проблем передбачає взаємодію різних наукових методик. Завдяки напрацюванням істориків, психологів, культурологів, філософів, соціологів, політологів та представників інших галузей наукового пізнання з’явилися такі складні конструкти, як «мнемонічна герменевтика культури», і «меморіально-рефлексивна історіософія» (за Л. Нагорною) та інші.

З’ясування алгоритму взаємодії таких компонентів як колективна, корпоративна й індивідуальна пам'ять, суспільної пам’яті і політики у цій сфері, яку проводить держава, пам’яттєвих та інших структур, що синтезуються у форматі національної та політичної самоідентифікації на різних етапах історичного минулого нашого народу, – становить смисловий стрижень цього спецкурсу.Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна