"Національна безпека України".

Цей курс покликаний закласти теоретичний фундамент для розуміння та аналізу проблем, що відносять до сфери національної безпеки, виробити підготовку кваліфікованих фахівців з питань національної безпеки. Курс охоплює широкий спектр проблематики – від політичних, економічних, соціальних та інших аспектів національного та міжнародного вимірів безпеки, до їх практичного аналізу, виявлення тенденцій та закономірностей, здатності використовувати сучасний аналітико-прогностичний апарат для дослідження безпекових проблем. Це дозволить студентам застосовувати отримані знання як для самостійних досліджень, так і в подальшій науковій та професійній діяльності в державному і приватному секторах – в органах державної влади, приватному секторі економіки й господарства тощо.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

 зміст поняття національної безпеки;
 сутнісні ознаки, рівні та види національної безпеки;
 об’єкт, предмет і структуру національної безпеки;
 сутність та особливості функціонування системи забезпечення національної
безпеки держави;

вміти:

 дискутувати, аргументовано обстоювати свої думки та переконання, правильно
оцінювати, вибирати та аналізувати інформацію з різних джерел, робити правильні та
обґрунтовані висновки;
 застосовувати набуті знання для аналізу стану забезпечення національної безпеки
держави;
 аналізувати безпекове середовище держави;
 аналізувати характер та класифікувати основні загрози національній та
міжнародній безпеці.

Код та найменування спеціальності: 

  • 081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна