Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

  Форма навчання: 

   • Заочна


  Мета курсу „Ринок фінансових послуг” полягає у формуванні системи знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

  Завдання вивчення курсу полягає у дослідженні студентами сутності та  призначення ринку фінансових послуг; вивченні потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами; розгляді механізму перерозподілу капіталу між кредиторами і позичальниками за допомогою посередників на основі попиту і пропозиції.

  У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен сформувати компетентності та ПР:

   обгрунтовувати сутність та  призначення ринку фінансових послуг; 

  визначати потреби споживача та можливості їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами;

   застосовувати на практиці навички порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначати конкурентні переваги і вади окремих видів послуг;

  демонструвати навички щодо проведення операцій на ринку фінансових послуг та ефективного управління фінансовими ресурсами.