Курс «Основи філологічної освіти» є складовою частиною дисциплін філологічного циклу  нормативного блоку. Його вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації.

 Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою курсу є надання студентам знань, за допомогою яких можна було б формувати у них лінгвістичний світогляд, розуміння суті мови та основних закономірностей її розвитку; теоретичне ознайомлення студентів із майбутньою спеціальністю, її місцем у суспільному виробництві та засобами її оволодіння; формувати навички успішного студента XXI століття, командної взаємодії тощо

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.01 Філологія. Українська мова та література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна