Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

  • Спеціалізації: 

    • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

    • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна