Вивчення дисципліни «Дискретна математика» базується на загальних знаннях дисциплін шкільного курсу математики, алгебри та початків аналізу, геометрії і є основою для подальшого засвоєння дисциплін професійної підготовки. Дисципліна складається з таких змістових модулів: теорія множин та відношень, комбінаторний аналіз, теорія графів і дерев, теорія скінченних автоматів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна