Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» покликана сформувати мовну особистість здобувача вищої освіти, що вміє вести діалог, дискутувати, толерантно відстоювати свої погляди, доводити, точно й аргументовано висловлювати свої думки, дотримуючись мовних норм і правил мовленнєвої поведінки. Розв'язання цих завдань безпосередньо пов'язане з реалізацією такої комунікативної мети курсу українська мова за професійним спрямуванням, як формування вмінь і навичок вільного володіння державною мовою у всіх видах мовленнєвої діяльності, правильно користуватися її стилями, формами, жанрами.

Процес опанування мови та її культури пов’язаний із здобуттям навичок правильно говорити й писати, вмінням точно висловлювати свою думку, активно використовувати мовні знання, грамотно застосовувати їх на практиці. Забезпечення саме комунікативної компетентності стає важливим компонентом підготовки фахівців різних галузей, оскільки саме творче використання засобів мовлення повною мірою виявляє професійний рівень працівників економічної галузі.

У процесі вивчення дисципліни передбачено вивчення норм культури усного й писемного мовлення українською мовою, правил мовного, мовленнєвого й спілкувального етикету, функційно-стилістичних особливостей української мови в контексті майбутньої професійної діяльності здобувачів вищої освіти ОПП "" основ академічного письма

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна

Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна