Дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з основами теорії і практики історичного краєзнавства, зосереджено увагу на сучасних проблемах дисципліни,  які необхідні для формування навичок професійної роботи історика. Курс передбачає засвоєння студентами вузлових питань розвитку історико-краєзнавчих досліджень. Розкрито основні напрямки розвитку національного краєзнавства з найдавніших часів до сьогодення. Визначено пріоритетні сфери сучасного історичного краєзнавства та форми краєзнавчої діяльності. Подано основні тенденції поступу шкільного краєзнавства та його ролі в освітньому та державотворчому процесах. Дисципліна має міждисциплінарні зв’язки з багатьма спеціальними історичними дисциплінами, джерелознавством та історіографією, генеалогією та демографією, урбаністикою, загальною історією України тощо.

Код та найменування спеціальності

032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання:

 денна