Метою курсу є формування національномовної особистості, що має високий рівень комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; вироблення  навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності, зумовленої професійними потребами.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна