Мета вивчення навчальної дисципліни – сформувати компетенції, необхідні для підвищення персональної ефективності, а також ефективності бізнесу за допомогою практичних інструментів, спрямованих на оптимізацію організаційної структури та вдосконалення системи управління персоналом.

I. Опис навчальної дисципліни

Чому різні компанії приблизно за однакових стартових умов домагаються абсолютно різних результатів: одні процвітають, інші мають середні успіхи, а треті взагалі сходять з дистанції? Чи може організація успішно функціонувати і не розвиватися організаційно? Очевидно, що при відсутності організаційних змін через деякий час виробничі процеси компанії перестануть бути оптимальними по відношенню до нового середовища. Вона стане програвати в конкурентній боротьбі тим компаніям, виробничі процеси яких більш ефективні. Зрештою, виграють ті компанії, які не покладаються на інтуїцію або волю випадку, а своєчасно і відповідно до вимог середовища постійно проводять відповідні організаційні зміни. Звідси випливає очевидний висновок: ефективний організаційний розвиток – це умова виживання компанії.

У сучасних швидко мінливих умовах особливого значення для організацій набуває здатність адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх викликів модернізації. Виникає необхідність в удосконаленні, а найчастіше у формуванні нових механізмів управління, які забезпечують сталий розвиток організації; існує нагальна потреба у вирішенні цілого спектра завдань у галузі аналітичної і консультаційної діяльності, включаючи вибір стратегії розвитку компанії і комплексного і раціонального використання різних методів впливу залежно від конкретної стадії життєвого циклу організації. У зв’язку з цим зацікавлені у власному розвитку організації залучають для вирішення власних проблем фахівців у галузі психології.

На що ж конкретно спрямовані зусилля професіоналів OD (organizational development)? Перш за все, на досягнення балансу між результатами (продуктивністю праці, прибутковістю справи) і цінностями, які асоціюються з перспективними очікуваннями розвитку організації (формування команди, задоволення співробітників від роботи, підготовленість до змін на ринку тощо). Відповідно, результатами діяльності фахівців OD є: оптимізація організаційно-функціональної та організаційно-управлінської структур організації, модифікація поведінки людей у бік більш позитивного ставлення один до одного, забезпечення індивідуальної і групової самоповаги персоналу, згуртування командних зусиль лідерів організації, досягнення загальної задоволеності від роботи.

Програма орієнтована на студентів, які планують працювати в організації та відповідати за розвиток організаційної структури, а також на тих, хто планує власний кар’єрний ріст – від менеджера з персоналу і до HR- директора з повноваженнями вищого управлінського рівня.

 

II. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета програми – сформувати компетенції, необхідні для підвищення персональної ефективності, а також ефективності бізнесу за допомогою практичних інструментів, спрямованих на оптимізацію організаційної структури та вдосконалення системи управління персоналом.

 

ІІІ. Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

-                     розуміти базові концепції організаційного розвитку; моделі організаційного розвитку компанії; завдання, зони відповідальності, функції керівника з організаційного розвитку;

-                     визначати стадії процесу розвитку організації та їх ключові завдання;

-                     визначати актуальні проблеми та основні завдання діагностики організаційного розвитку;

-                     використовувати форми і методи діагностики організаційного розвитку у своїй професійній діяльності;

-                     застосовувати інструментарій OD (організаційного розвитку) для вирішення завдань, пов'язаних з динамікою організації: стратегічного управління, кадрового забезпечення інновацій, проектування структури організації, формування організаційної культури тощо;

-                     розробляти, організовувати та впроваджувати програми розвитку організації.Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна