Мета вивчення дисципліни - набуття студентами знань з історії країн Західної Європи та Північної Америки

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна