Мета курсу - набуття студентами теоретичних знань з методики експертного аналізу рухомих і нерухомих пам’яток археології, історії та культури; дає основи необхідних технік і методик з консервації археологічних матеріалів органічного та неорганічного походження.


Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна